Regler

 1. Inga droger.
 2. Inga minderåriga.
 3. Ingen prostitution.
 4. Inga vapen.
 5. Inga emblem som kan sammankopplas med brottslighet.
 6. Lämna religion och politik hemma.
 7. Här gäller de internationella stopporden RÖTT och GULT. Skulle inte dessa följas är det övriga medlemmars skyldighet att ingripa och meddela Sub Clubs ledning - vilket leder till att den berörda missbrukande parten blir portad.
 8. Du skall följa dresscode annars kommer du inte in.
 9. Sub Club har en ”storesyskonsmentalitet”. Dvs. att du är ansvarig för den du har bjudit med. Ansvarig för att personen förstår alla regler som gäller. Skulle dina ”vänner” upprepade gånger bryta mot Sub Clubs regler kan även du få indraget medlemskort och bli utesluten från Sub Clubs begivenheter.
 10. Skulle DU bryta mot reglerna får DU en varning. Skulle du bryta reglerna en gång till så får du lämna lokalen/eventet.
 11. Dispyter mellan dig och din partner och/eller vän samt övriga medlemmar reder ni ut innan ni besöker Sub Club. Skulle meningsskiljaktighet uppstå i lokalerna/på eventet så respekterar ni andras trevnad och löser det på annan mark. Skulle detta missbrukas kommer samtliga inblandade parter att avvisas från lokalerna/eventet.
 12. Inga telefoner, lämna den hemma eller lämna in den i vår ”telefongarderob”. 
 13. Sub Club är ett slutet sällskap, detta innebär det som händer här stannar här. Därför får inte fotografering, bildupptagning, ljudupptagning eller någon som helst dokumentation registreras, detta gäller även all reproduktion av Sub Clubs samtliga utrymmen, händelser, medlemmar etc. Missbrukas detta kommer ett vite att utkrävas på 50,000 kr. Vid oklarheter kommer dispyten att lösas i rätten på orten Sub Club är belägen i.
  Detta innebär att media och journalister inte är välkomna.
 14. Du får inte på något sätt ändra eller göra åverkan på Sub Clubs tillhörigheter och/eller lokal samt skada Sub Clubs rykte.
 15. Rökning sker på utsatta platser utomhus.
 16. Toaletterna är inte till för något annat än just toalettbesök.
 17. Tafsande sker endast med uttryckligt samtycke av personen ifråga.
 18. Inga förnedrande ord eller uttal, om inte förutbestämd aktivitet tillåter detta.
 19. Medlemsansökningar och medlemskap tillhörande personer som är dömda för brott förbehåller sig Sub Club rätten till att neka/dra in medlemskap för.
 20. Medlemskortet är personligt och gäller endast i samband med uppvisandet av giltig foto-legitimation. Du kommer INTE in utan medlemskort. Borttappat kort debiteras med 300kr.
 21. I samband med önskan om att personuppgifter tas bort ur Sub Clubs medlemsregister så avslutas även medlemskapet i Sub Club och du är inte längre berättigad till att äga tillträde till Sub Clubs sammankomster. Du är även då skyldig att, med omedelbar verkan, återlämna ditt medlemskort. Ej återlämnat medlemskort debiteras med 300kr.


Dessa regler är varje medlems skyldighet att kunna, förstå och efterleva!

Skulle du se någon bryta mot dessa regler så är det även din skyldighet att omedelbart informera någon i crew så att Sub Clubs ledning kan ta hand om problemet med omedelbar verkan. Dessa regler är till för DIN och vår säkerhet. Följer vi dessa har vi en trygg samvaro och miljö där vi kan utöva vår passion. Vid eventuell oenighet eller konflikt gällande reglerna eller tolkning av dessa har alltid Sub Club tolkningsföreträde. Sub Clubs regler uppdateras med jämna mellanrum och det är din skyldighet som medlem att kunna dessa och hålla dig uppdaterad. 

Som alla redan vet - SUNT förnuft kommer man långt med!